بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان قزوین
دفتر پرستاری

بخش راديولوژي بيمارستان فوق تخصصي مهرگان:

  از  زمان شروع به كار بيمارستان فعال بوده و مشغول ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مراجعين محترم مي باشند . زمان فعاليت بخش به صورت صبح و عصر و در شيفت شب و عصر ايام تعطيل به صورت آنكال مي باشد.  

مراجعين بخش فوق شامل بيماران بستري در بخشهاي مختلف بيمارستان و سرپائي  مي باشد.

آشنايي با خدمات بخش راديولوژی :

خدماتي كه به اين بيماران ارائه مي شود ، شامل كليه راديوگرافي هاي ساده و راديوگرافي هاي اختصاصي اعم از سيستم گوارشي ادراري ، تناسلي كبدي ، صفراوي فيستولوگرافي و ... كه نياز به تزريق يا خوراندن مواد حاجب اشعه ( Contrast media ) را دارد شامل مي شود .

آشنايي با خدمات سونوگرافي :

در مبحث سونوگرافي نيز اشاره به اين نكته لازم است كه علاوه بر انجام سونوگرافي كليه ارگانهاي داخلي نسوج نرم سطحي و عمقي Soft tissue - گنادها ( Ovary-Testis) تيروئيد و پاراتيروئيد ، پروسيجرهاي جايگزيني به جاي جراحي بطور مثال تخليه كيست و آبسه ، تخليه پلورال افيوژن ، ريداكشن يا انما با نرمال سالين يا هوا در موارد انواژيناسيون نيز انجام مي شودكه اعمال فوق همگي تحت گايد سونوگرافي انجام پذير است. بلوكاژ ، درناژ و بيوپسي از كليه بافتهاي بدن نيز تحت گايد سونوگرافي و در شرايط بي حسي موضعي در بخش راديولوژي يا تحت بيهوشي در اتاق عمل نيز جزء فعاليتهاي اين بخش مي باشد .

خدمات راديوگرافي هاي اختصاصي شامل :

1- بررسي راديولو‍ژيك سيستم گوارشي كه شامل

الف) باريم سوالو B.S يا بلع باريم ( راديوگرافي تخصصي مري )

ب) UGI يا مري ، معده ، اثني عشر ( راديوگرافي تخصصي مري ، معده ،‌اثني عشر )

ج)‌ ترانزيت ( راديوگرافي تخصصي از روده باريك)

د)‌ باريم انما يا B.E (راديوگرافي تخصصي از روده بزرگ )

2- بررسي راديولوژ يك سيستم ادراري كه شامل

الف)‌ IVP راديوگرافي تخصصي كليه ها- حالب و مثانه

ب) VCUG راديوگرافي تخصصي پيشابراه و مثانه

ج)‌ يورتروگرافي رتروگراد

د) يورتروگرافي آنتي گراد

3- كلانژيوگرافي ( راديوگرافي تخصصي از سيستم صفراوي و كبدي)

آشنايي با راديوگرافي هاي تخصصي دستگاه هاي مختلف بدن :

- باريم سوالو: به معناي عكس رنگي از مري مي باشد.(‌ مري ابتداي لوله گوارش است كه دهان را به معده مرتبط مي سازد.) جهت انجام اين راديوگرافي بيمار بايد 3 ساعت ناشتا ( NPO )‌ باشد. در اين راديوگرافي از پودر سولفات باريم براي نشان دادن مري استفاده مي شود و كودك بايد شيشه يا سرنگ به همراه داشته باشد. وجود دو نفر همراهي جهت نگه داشتن طفل و همكاري با تكنولوژيست لازم است. از آنجائيكه كليه راديوگرافي ها با تابش اشعه X همراه است به منظور جلوگيري از تكرار راديوگرافي بايد به دستورات و توصيه هايي كه از قبل و نيز هنگام انجام راديوگرافي توسط تكنولو‍يست ارائه مي شود دقت كامل مبذول داشت. در انجام راديوگرافي اطفال نه تنهاهمكاري بيمار ( نوزاد يا كودك ) بلكه هر دونفرهمراهي لازم و ضروري مي باشد. جهت انجام باريم سوالو يا ازوفاگوگرام نوبت قبلي لازم مي باشد وجواب راديوگرافي در همان روز تحويل خواهد شد.

- UGI : عكس رنگي از مري، معده و ابتداي روده باريك مي باشد. بيمار ( كودك ) بايد 3 الي 4 ساعت ناشتا باشد و از خوردن هر گونه مايعات يا جامدات جدا خودداري شود. وجود دو نفر همراهي الزامي است وايشان بايد به توصيه هايي كه جهت انجام راديوگرافي ، توسط تكنولوژيست مربوطه ارائه مي شودبه دقت توجه نموده و همكاري لازم را داشته باشد تا از تكرار راديوگرافي ها جلوگيري بعمل آيد و نتيجه تشخيصي مطلوب حاصل گردد. به منظورخوراندن سولفات باريم به كودك به همراه آوردن شيشه يا سرنگ ضروري مي باشد. جهت انجام UGI نوبت قبلي لازم است وجواب راديوگرافي در همان روز تحويل خواهد شد مگر در موارد استثناء كه بيمار نياز به بررسي بيشتر و يا تهيه كليشه هاي تاخيري داشته باشد .

- ترانزيت : به معناي راديوگرافي از روده باريك است. كودك حداقل بايد 4 ساعت ناشتابوده واز خوردن هرگونه آشاميدني يا جامدات جدا خودداري نمايد. وجود دو نفر همراهي با بيمار ( كودك ) الزامي است و در صورت استفاده از شيشه ، بهمراه داشتن شيشه يا سرنگ نيز جهت خوراندن سولفات باريم به كودك ضروري مي باشد. براي انجام اين راديوگرافي نيز نوبت قبلي لازم است و جواب راديوگرافي در همان روز تحويل خواهد شد. مگر در موارد خاص كه نياز به بررسي بيشتر و يا تهيه كليشه هاي تاخيري خواهد داشت.

- باريم انما B.E : به معناي راديوگرافي از روده بزرگ مي باشد كه براساس علائم باليني بيمار ( كودك )‌ انواع متفاوتي دارد. در باريم انما به منظور بررسي بيماري هيرشپرونگ ( H.D ) هيچگونه آمادگي قبلي لازم نيست و از آنجائيكه اينگونه بيماران ( اطفال ) يبوست مزمن دارند و اجابت مزاج ، تقريبا 3 الي 4 روز يكبار انجام مي گيرد، جهت سهولت دفع از داروهاي ملين از قبيل روغن كرچك ، پارافين خوراكي يا شياف به طور دائم استفاده مي نمايند ولي براي انجام اين راديوگرافي به هيچ عنوان نبايد از اينگونه داروها يا مواد غذايي و ميوه جات ملين استفاه شود و در شرايطي كه روده تخليه نشده باشد بايد بررسي راديولوژيك صورت پذيرد. بنابراين نيازي نيست كودك ناشتا باشد. در باريم انما به منظور بررسي ضايعات مخاطي همچون كوليت، پوليپ، اولسر، ركتوراژي يا خونريزي توصيه مي شود دوبل كنتراست انجام گردد و جهت اين بررسي آمادگي كامل ضروري است. به اين معنا كه كودك بايد از شب قبل روغن كرچك يا شياف بيزاكوديل طبق دستور بخش راديولوژي مورد نظر استفاده نمايد و صبح روز انجام راديوگرافي كودك بايد ناشتا به بيمارستان مراجعه نمايد و از خوردن صبحانه جدا پرهيز كند. در هر دو مورد بالا استفاده از سولفات باريم جهت انجام راديوگرافي ضروري است و وجود دونفر همراهي با كودك الزامي مي باشد. به منظور انجام اين كار تخصصي بايد نوبت قبلي گرفته شود و درپاره اي موارد جواب روز بعد تحويل مي گردد. توجه و دقت كافي همراهيان كودك به توصيه هاي تكنولوژيست ها الزامي و در جهت انجام راديوگرافي فوق، بسيار كارساز و سودمند مي باشد. به همراه داشتن سرنگ و ست سرم روز انجام راديوگرافي لازم مي باشد كه دستور تهيه آن روز نوبت گيري توسط بخش راديولوژي ارائه مي گردد.

- بررسي راديولوژيك سيستم ادراري : معمولا پس از انجام سونوگرافي از سيستم ادراري توسط اورولوژيست ( نفرولوژيست ) توصيه مي شود. جهت انجام اين نوع راديوگرافي ها هماهنگي قبلي با بخش راديولوژي مورد نظر الزامي است و داروها و تحهيزات پزشكي لازم را نيز روز انجام راديوگرافي ، بيمار بايد به همراه داشته باشد.

- IVP : به منظور بررسي سيستم ادراري فوقاني نظير كليه ها ، حالب و مثانه توصيه و انجام مي شود. اين راديوگرافي با تزريق دارو همراه است و چنانچه كودك زير يكسال باشد هيچگونه آمادگي لازم نيست، همچنين در موارد اورژانس نيز آمادگي قبلي ضرورت ندارد ولي در ساير موارد بيمار بايد با آمادگي قبلي به بخش راديولوژي جهت انجام اين راديوگرافي مراجعه نمايد. آمادگي لازم شامل خوردن روغن كرچك يا استعمال شياف بيزاكوديل مي باشد كه طبق دستور بخش راديولوژي مربوطه بايد انجام شود. در صورتيكه آمادگي لازم باشد بيمار بايد صبح روز مراجعه به بخش راديولوژي ناشتا باشد و از خوردن صبحانه جدا اجتناب نمايد. انجام راديوگرافي با نوبت قبلي امكان پذير است و در صورتيكه نياز به بررسي بيشتر نباشد جواب در همان روز تحويل خواهد شد. در صورتيكه بيمار ( كودك ) حساسيت غذايي يا دارويي داشته و يا مبتلا به بيماريهاي متابوليك يا سيستميك بوده ، بايد تكنولوژيست مربوطه را از ابتدا آگاه سازد. توجه به نكته اخير بسيار حائز اهميت مي باشد.

- VCUG : به منظور بررسي سيستم ادراري تحتاني يعني پيشابراه و مثانه انجام مي شود. اين راديوگرافي با سونداژ و تزريق دارو همراه است بنابراين هماهنگي قبلي با بخش راديولوژي و نوبت قبلي لازم مي باشد. بيمار نياز به آمادگي قبلي ندارد و ممنوعيت غذايي لازم نيست. وجود دو همراهي جهت انجام راديوگرافي الزامي مي باشد. در اين راديوگرافي توجه به آموزش ها و توصيه هاي تكنولوژيست به منظور انجام اين راديوگرافي بسيار سودمند بوده و از تكرار پرتودهي جلوگيري مي كند. معمولا جواب گرافي در همان روز تحويل مي گردد.

- يورتروگرافي رتروگراد: بررسي سيستم ادراري تحتاني و بالاخص پيشابراه در جهت عكس فيزيولوژيك اطلاق مي شود. در اين روش تزريق دارو از طريق سوند و از پائين انجام مي پذيرد. معمولا در اطفال اين راديوگرافي به طور اختصاصي درخواست نمي شود و در واقع قسمتي از VCUG تلقي شده و درخواست مي گردد.

- يورتروگرافي آنتي گراد: به صورت كاملا اختصاصي به بررسي سيستم ادراري از طريق تزريق دارو در محل اطلاق مي شود كه مي تواند در حين عمل جراحي در اتاق عمل صورت پذيرد يا پس از نصب سوند راديوگرافي در بخش راديولوژي انجام شود.

- كلانژيوگرافي : به منظور بررسي سيستم كبدي و صفراوي انجام مي شود و مجاري صفراوي داخل و خارج كبدي كيسه صفرا سنگ هاي صفراوي و ... را آشكار مي سازد. اين راديوگرافي با تزريق دارو همراه است و به روشهاي مختلف انجام مي گردد . امروزه سونوگرافي سيستم كبدي تقريبا جايگزين اين روش شده است چون هم روشي غير تهاجمي محسوب مي شود و نيز به دور از خطرات تشعشعي مي باشد. البته لازم به ذكر است كه به عنوان يكي از پروسيجرهاي تشخيصي درحين جراحي در اتاق عمل و به صورت پرتابل هنوز كاربرد زيادي دارد. .

تجهيزات بخش ...

تجهيزات مورد نياز بخش راديولوژي كه به جهت تشخيص بيماريها بسيار حائز اهميت مي باشد و پر واضح است كه در امر درمان نيز تاثير فوق العاده اي ( چه از نظر اقتصادي براي بيمار و بيمارستان و بالطبع جامعه و چه از نظر پيامدهاي اجتماعي ) دارد عبارتند از :

دستگاههاي راديولوژي :

- راديولوژي ثابت Arian

- فلوروسكوپي Arian600

- راديولوژي پرتابل Arian300

دستگاههاي سونوگرافي :

- سونوگرافي GE6 (LOGIQ)

- سونوگرافي پرتابل (Honda electronics )

لازم به ذكر است بخش راديولوژي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي مهرگان سيستم تاريكخانه حذف شده و مجهز به سيستم ديجيتال CR مي باشد . اين سيستم كه از برند ردلينگ radlink مجهز به پرينتر sony  مي باشد كار با سيستم CR  نسبت به تاريكخانه دستي مزاياي زيادي دارد كه به تعدادي از آنها اشاره مي شود

- مي توان در فضاي باز و روشن كار پروسيسينگ فيلم انجام شود .

- بايگاني فيلم ها به صورت ديجيتال و نرم افزاري انجام مي شود

- احتمال خراب شدن فيلم ها و سياه شدن به حداقل مي رسد

- كم شدن پرتو گيري بيمار در اثر پردازش نرم افزاري سيستم انجام ميشود و بسيار اهميت دارد .

[ چهارشنبه سی ام مرداد 1392 ] [ 8:13 ] [ داود شکری ]

آشنایی با زایمان بی درد 

بارداری یكی از شیرین‌ترین و در عین حال سخت‌ترین دوره‌های زندگی مادران است؛ ماه‌هایی كه با عشق و امید سپری می‌شود تا نوزادی سالم و سرحال به جمع خانواده بپیوندد، اما آنچه از همان روزهای اول، فكر و ذهن مادران را درگیر می‌كند، انتخاب روش زایمان است.

بیشتر خانم ها می دانند زایمان طبیعی روش بهتر و مناسب تری است كه هم به نفع خودشان خواهد بود و هم جنین شان، اما ترس از درد و نگرانی از شرایط حین زایمان موجب می شود به سزارین روی آورند و فكر زایمان طبیعی را از سر خارج كنند.

درد ناشی از زایمان یکی ازشدیدترین دردهایی است که بشر همواره با آن مواجه بوده است.روش‌های متداولی وجود دارد که درکشورهای اروپایی بیش از 80 درصد از زایمان‌ها رابه خوداختصاص داده است مجموعه این روش‌ها به زایمان بی‌درد معروف است . کاهش آستانه درد زایمان یکی ازراه‌حل‌ها یی است که برای ترغیب مادران برای انجام زایمان طبیعی پیشنهاد می‌شود.

درکشورهای پیشرفته زایمان طبیعی بدون درد کم کم جایگزین سزارین شده واین بحث درایران نیز در حال اوج گرفتن است.
دراین روش باحفظ سلامت مادرو با کمترین درد، لذت وآرامش در زیباترین صحنه خلقت یعنی تولد را به ارمغان می‌آورد. هم اکنون دربیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان  این روش‌ها به عنوان
 یکی از شیوه‌های نوین زایمان به ‌کارمی‌رود. اما باوجود این،نگرش اکثرافراد نسبت به آن،ترس توام با دلهره است چرا که اطلاعات وآموزش کافی دراین مورد هنوز در سطح جامعهوجود ندارد.

دراینجا سعی کرده ایم شمارابا انواع اقدامات وروش‌های که دردزایمان راکاهش می‌دهند آشنا کنیم.

 

کلاسهای آمادگی زایمان بدون درد

اولین گام درزایمان طبیعی آموزش به مادر باردار است. مادران گاها ًدید مثبتی نسبت به زایمان ندارند وحتی برخی تصورات غلط وموهومی از آن دارند که موجب بروز اضطراب و یاوحشت از زایمان دراواخر بارداری میگردد.
اما آنها که از درد می ترسند باید بدانند که این دردها برای تکمیل سلامتی مادروجنین مفید است وفقط درمواردی که درد زایمان قابل تحمل نباشد باید برای کاهش آن تلاشهایی انجام شود. معمولا ًزایمان بطور طبیعی درد چندان زیادی ندارد ولی ناآگاهی وترس وحشت بیجا از زایمان باعث شده که زنان درد آنراچند برابر آنچه که وجود دارد حس کرده و واکنش شدید نشان دهند. اگرترس را ازبین ببریم درد خودبخود کاهش مییابد وبه حدی می‌رسد که قابل تحمل میشود. اگر مادری ازدرد شدید در حال زجر کشیدن است بهتراست درد اورا از بین ببریم زیرا آرام کردن مادر وکاستن از درد او باعث کاهش مصرف اکسیژن توسط مادر وبهبود اکسیژن رسانی به جنین می‌شود. آرامش مادر باعث کم شدن هورمونهای استرس زا وعروق رحم منبسط میگردد تاخون رسانی به جنین بهترانجام شود.

آموزش به مادر باردار
بهتر است هرچه زودتر شروع شود. توضیح مراحل مختلف بارداری وزایمان و بازگو کردن مکانیسمهایی که باعث کاهش درد میشوند از نگرانیهای مادران خواهد کاست. دراین کلاسها که از 20 هفتگی بارداری آغاز میشوند در 8 الی 10 جلسه مطالب مفیدی دربارة بهداشت بارداری،تکنیکهای تنفسی، تغذیه، کار،استراحت،روابط جنسی دربارداری،واکسیناسیون،ورزشهای مخصوص حاملگی برای کاهش درد ،تولد وبچه‌داری باحضورمربی وماما ارائه خواهد شد. ورزشهای مخصوص حاملگی که باحضور ماما ومربی دوره دیده انجام میشود نه تنها روحیه‌ای شاداب وبانشاط به مادر باردار میدهد،بلکه ازلحاظ بدنی نیزآنهارادروضعیت جسمانی قوی ومناسبی برای زایمان نگه میدارد.
دراینگونه کلاسها در طی هر جلسه 45- 30
 دقیقه ورزش گنجانده شده که تکنیکهای تنآرامی وآمادگی روحی برای زایمان(افزایش اعتماد به نفس) رامادر فرامیگیرد.تحقیقات اخیر درکشورهای که اینگونه کلاسها رابرای مادران باردار برگزار میکنند نشان میدهد که مادران آموزش دیده درد کمتری رادر زایمان تجربه می‌کنند ورضایتمندی بیشتری داشته اند.ضمن اینکه برای کاهش درد تقاضای دارویی کمتری نموده اند.

مامای همراه وزایمان بدون درد

براساس تعریف وزارت بهداشت ودرمان مامای همراه به کسی گفته میشود که درهنگام زایمان زائو حضور دارد واورا درامرزایمان راهنمایی وهدایت می نماید. مامای همراه عامل زایمان نیست بلکه نقش همراه مادر رادرطی زایمان عهده داراست ومادرانی که دراینگونه کلاسها شرکت دارند وآموزشهای لازم رادریافت میکنند میتوانند باانتخاب خودشان از مامای همراه درهنگام زایمانشان بهره مند گردند وازکمکهای اودرکاهش دردهای زایمانی بااستفاده ازتکنیکهای لازم که درکلاسهای آمادگی بارداری آموزش دیده اند استفاده نمایند.

مطابق این برنامه زنان باردار می‌توانند بامراجعه به یکی ازمراکزمشاوره مامایی لیستی ازخدمات این مراکز را به همراه اسامی ماماهای آن مرکز دریافت ومامای خودراانتخاب نمایند تادرتمام دوران بارداری وپس از زایمان ودرزمان شیردهی و... مطابق خواست مادر درخانه یا بیمارستان همراه او باشدو علاوه برآموزش ومشاوره،خدمات لازم رامطابق تعرفه تعیین شده به مادر ارائه دهد.طبق این تعریف تنها جاییکه مامای همراه نمیتواند حضورداشته باشد اتاق عمل سزارین است.


انواع روش‌های زایمان طبیعی بدون درد

 

1- روش‌های دارویی :

استنشاق هوشبرها/استنشاق گاز انتونکس / داروهای عضلانی وداروهای وریدی/ داروهای تزریق پوستی آب مقطر/اپیدورال  (بیحسی کف لگن)  و......

2- روش‌های غیردارویی :

سایکوپروفیلاکسی(آموزش تکنیکهای روحی روانی درجهت کنترل ومدیریت درد زایمان)/ تمرکز/ موزیک درمانی/آروماتراپی (رایحه درمانی)/  هومئوپاتی ( گیاه ‌درمانی)/ طب سوزنی/ آب درمانی / زایمان درآب /انرژی درمانی/ 
حمایت روحی / حضور شوهر و
 ...

 

زایمان طبیعی با گاز انتونکس :

در نيمه قرن هجدهم آنتوان مسمر در پاريس هيپنوتيزم (مسمريسم) را پايه ريزي كرد. سال‌ها بعد دكتر ژوزف ب‌دولي‌ استاد مامايي دانشگاه شيكاگو،‌ هيپنوتيزم را تنها بي‌حس كننده بي‌خطر در مامايي معرفي كرد. در سال 1846 هم براي اولين بار <از اتر> در زايمان استفاده شد. سپس در سال 1853 دكتر جان اسنو براي زايمان فرزندان ملكه ويكتوريا از كلروفرم استفاده كرد. در سال 1920 نيكولايف و 10 سال بعد ولفسكي آرام آرام روش هاي زايمان بي درد <سايكوپروفيلاكسي> را تكميل كردند تا بالاخره در سال 1952 دكتر فرناندو لامازه متخصص زنان و مامايي فرانسوي تحت نام روش <لاماز> آن‌را رسما معرفي كرد. 
لامازا روش تنفس پي در پي را به روش <سايكوپروفيلاكسي> كه در آن به آماده سازي ذهن انسان براي مقابله با درد به صورت شل كردن عضلات مي‌پردازند، اضافه كرد. شيوه بي‌حسي موضعي نخاعي را در سال 1899 دكتر بيد معرفي كرد و در سال 1907 استفاده از آن در شاخه‌هاي مختلف جراحي متعادل شد. اما روش بي‌حسي موضعي دور نخاعي در سال 1960 براي ايجاد بي‌دردي در زايمان طبيعي بكار گرفته شد. استفاده از گاز نيتروس اكسايد در زايمان، مديون زحمات <مي‌نيت> است كه ماشين گاز و هوا را در سال 1933 اختراع كرد و در سال 1965 مخلوط نيتروس اكسايد و اكسيژن توليد شد كه <انتونكس> نام گرفت. 

یکی ازروش‌ها که اخیرادربیمارستان‌ها متداول شده است زایمان بی‌درد با استفاده ازگازآنتونکس‌ است،این گازمخلوطی ازگازاکسیدنیتروژن واکسیژن به نسبت مساوی است. گاز انتونکس در 92 درصد موارد با کاهش درد به صورت نسبی یا حتی مطلق همراه میباشد که باشروع دردزایمان دراتاق زایمان ماسک برروی بینی ودهان زائو قرارمی‌گیرد وبعداز 30 ثانیه استنشاق،بی‌دی به مادر دست می‌دهد وبعداز 2 دقیقه این بی‌دردی به اوج خود می‌رسد وتا 5 دقیقه اثر آن باقی می‌ماند باشروع درد دوباره ماسک را به مدت 30 ثانیه استفاده مینمایند این روال ادامه مییابد تا زمانیکه زایمان به‌طور کامل انجام شود.

از مزایای دیگر استفاده ازاین روش، بی‌دردی مطلوب همراه باآرامش عمیق ورضایتمندی مادراست بااستفاده ازاینروش زایمان در کمال آرامش وراحتی وباکمترین درد انجام می‌شود ومادرمی‌تواند زایمان خود راببیند وبلافاصله بعداززایمان نوزاد خود رادرآغوش بگیرد وبه اوشیردهد تا مراحل آخر زایمان و خروج جفت کامل گردد. اینروش می‌‌تواند جایگزینی مناسب برای زایمان‌های معمولی که با دردشدید همراه هستندونیزسزارین‌هاییکه بدون علت پزشکی انجام می‌شوند ودرصد بالایی رابه خود اختصاص داده اند،باشد.

 

آنتونکس گاز بی خطروایمنی است زیرا  :

1- روی هوشیاری مادر اثری ندارد.

2- روی قدرت انقباض رحم اثری ندارد.

3- موجب شلی رحم یا طولانی شدن زایمان نمی‌شود.

4- روی سیستم قلبی- عروقی مادر اثری ندارد.

5- منجر به کاهش اکسیژن درخون جنین یانوزاد نمی‌شود.

6- موجب کوتاه شدن زمان زایمان بدلیل نرم وشل شدن عضلات کف لگن میگردد.

 

عوارض :

شایع‌ترین عوارض گزارش شده در مصرف آنتونکس که همگی گذراهستندعبارتند از:

1- خشکی دهان درحین استفاده ازگاز:

برای پیشگیری ازبروز آن بهتر است زائو درحالیکه زبانرا به پشت دندان‌های پیشین بالایی چسبانده است نفس بکشد تاگازبه جای عبورازدهان وخشک کردن آن ازبینی عبورنماید.

2- سرگیجه یا احساس منگی:
دومین عارضه گذراو شایع آنتونکس بعد ازخشکی دهان می‌باشد که با قطع استفاده ازگازظرف چند ثانیه اینحالت برطرف می‌شود.

3- تاری دید:

که آنهم گذرا است وفقط هنگام استنشاق گاز روی می‌دهد وباقطع آن برطرف می‌شود.

 

چراسزارین؟

همانطور که درابتدا اشاره شد سزارین عمل جراحی بزرگی است که فقط باید درمواردضروری ازآن استفاده شود سزارین باید تنها درمواردیکه انجام زایمان طبیعی مقدورنیست ویا نجات جان مادر وجنین مطرح میباشد،انجام
بگیرد.

اما اکثر خانم‌ها بدلیل ترس اززایمان طبیعی وفرار ازدرد ‌های آن به سزارین رومی‌آورند. تعدادی از مواردی که باید سزارین انجام شود بدین شرح است :

1- عدم چرخش جنین وتولد باپا یا ته یاعرضی قرارگرفتن جنین ( نمایش بریچ)

-2     جفت سرراهی (جفت جلو یا خیلی پایین باشد)

-3  عدم پیشرفت زایمان

4- وجودخطر جانی برای مادر

در اثر زایمانی برای جنین  (مثلا ًدفع مدفوع توسط جنین که ضربان قلبش کاهش مییابد)

5- تنگی لگن

خطرات وعوارض پیش بینی نشده نیز در سزارین بسیار زیاد است که نباید فقط به خاطر ترس از درد زایمان طبیعی درخواست آنرا نمود.

بلکه برای کاهش درد بایدتقاضای بی دردی شود نه جراحی.

 

تفاوت های بین سزارین وزایمان:

1- خونریزی درسزارین دو برابر زایمان طبیعی است.

2-  خطرعفونت زخم عمل وچسبندگی‌های پس ازعمل در سزارین وجود دارد.

3-   بیهوشی عمومی درسزارین برای مادر خطرات زیادی را دربردارد.

 -4 مادران سزارینی دربارداریهای بعدی بیشتر ازمادران زایمان طبیعی درمعرض پارگی رحم قرار دارند که خود یکی از علل مرگ ومیرمادران است. .

5- دردسزارین بعد ازعمل شروع می‌شود وروزها وگاهی هفته‌ها ادامه دارد. 
ولی درد زایمان طبیعی باتولد بچه به پایان می‌رسد.

6- درسزارین ساعت ها بعدازعمل وبیهوشی مادر نمیتواند بچه خود را ببیند،درصورتیکه درزایما نطبیعی بلافاصله پس از تولد مادر بچه‌اش رامی‌بیند،بغل می‌کند وصدای گریه‌اش رامی‌شنود واورامی‌بوسد.

 -7    درسزارین به هوش آمدن ممکن است باعوارضی مثل درد،لرز،سرگیجه
واستفراغ همراه باشد اما درزایمان طبیعی عوارض بیهوشی عمومی وجود ندارد.

 -8 درسزارین
شیردهی نوزاد باتأخیر انجام میشود ولی در زایمان طبیعی بلافاصله پس ازتولد مادر می‌تواند کودکش رابغل کرده وشیردهی راشروع نماید واین به تولیدشیردرسینه های مادر کمک می‌نماید.

-9درسزارین آب موجود در دهان،مری،معده،روده‌ها واحتمالا ریه جنین به طور کامل خارج نمی‌شود ونوزاد ممکن است پس ازتولد مشکلات تنفسی داشته
باشدولی درزایمان طبیعی تنفس نوزاد راحتترانجام می‌شود زیرا مایعات ازاحشاء او بافشرده شدن در کانال زایمان خارج شده است.

10- درسزارین جنین آمادگی ورود ناگهانی به دنیای خارج از رحم را ندارد ولی درزایمان طبیعی جنین بتدریج وارد محیط جدید می‌شود ودراینراه بدلیل فشارهای موجود ضربان قلب،فشارخون وگردش خون مغزش افزایش
یافته وباآمادگی بیشتری بدنیا می‌آید.

-11هزینه که مادر برای زایمان طبیعی میپردازد نسبت به سزارین بسیار کمتر است.

12- درزایمان طبیعی اعضاء تناسلی داخلی وخارجی با سرعت بیشتری به حالت قبل از بارداری برمیگردند ولی درسزارین مدتها طول میکشد تا این اتفاق بیافتد.

-13 مدت بستری درسزارین یک الی چندروزاست درحالیکه مدت بستری درزایمان طبیعی حداکثر یکروزاست.

-14آخرین تحقیقات نشان میدهد نوزادانی که بطور طبیعی بدنیا می آیند سیستم ایمنی ومقاومت دربرابربیماریها درآنها کاملتر از نوزادان سزارینی
است.

شعارما :  زایمان طبیعی حق طبیعی هرمادروتسکین درد وظیفه طبیعی هرپزشک یا ماما است.

 

[ پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 ] [ 12:50 ] [ داود شکری ]
به مناسبت هفته شیر مادر گزارشی از سوی شبکه  قزوین در خصوص تغذیه با شیر مادر و با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه تهیه و در اخبار شبکه قزوین پخش شد .

لینک دانلود : http://s4.picofile.com/file/7891628709/MP4_6MB.mp4.html

برای دانلود روی عکس زیر کلیک کنید 

                   

[ سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392 ] [ 17:58 ] [ داود شکری ]

خداحافظ ای ماه غفران و رحمت / خداحافظ ای ماه عشق و عبادت

خداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوها / خداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالی

خداحافظ ای دوریت سخت و جانکاه / خداحافظ ای بهترین ماه الله

[ پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 ] [ 22:43 ] [ داود شکری ]

در این کارگاه که با حضور همکاران بخشهای مرتبط برگزار شد آموزه های لازم برای ترویج تغذیه با شیر مادر مرور شد :

1 تا 7 آگوست مصادف با 10 تا 16 مرداد ماه "هفته جهانی تغذیه با شیر مادر"نامگذاری شده است. 

شعار جهانـی امسال BREASTFEEDING SUPPORT: CLOSE TO MOTHERS ،حمایت از تغذیه با شیر مادر: همراه با مادران تعیین شده است.

اهداف "هفته جهانی تغذیه با شیر مادر" سال 2013:


1ـ جلب توجه به اهمیت حمایت اطرافیان برای کمک به مادران جهت آغاز و تداوم تغذیه با شیر مادر.
2ـ آگاه کردن مردم در مورد فواید بسیار موثر مشاوره و تلاش های واحد برای گسترش برنامه های مشاوره ای. 
3ـ تشویق حامیان تغذیه با شیر مادر بدون توجه به سوابق تحصیلی آنان ، برای کسب آموزش جهت حمایت از مادران و شیرخواران. 
4ـ شناسایی ارتباطات حمایتی در مناطق و محلات مختلف، جهت مراجعه مادران شیرده پس از زایمان برای دریافت کمک و حمایت. 
5ـ فراخوان دولت ها و بیمارستان ها برای اجرای فعالانه ده اقدام دوستدار کودک، به ویژه اقدام دهم (حمایت مادران) به منظور افزایش طول مدت و میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر.     

در این راستا، کميته کشوری تغذيه با شيرمادر شعار سال جاری را به شرح زير انتخاب نموده است: 

"شروع تغذیه نوزاد با شیر مادر از ساعت اول تولد " و حمایت مادر؛ کلید تداوم شیردهی و سلامت کودک

[ چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 ] [ 11:37 ] [ داود شکری ]

[ یکشنبه سیزدهم مرداد 1392 ] [ 10:41 ] [ داود شکری ]

 lمعرفي سايت بيمارستان :

 http://www.mehreganhospital.com

[ یکشنبه سیزدهم مرداد 1392 ] [ 10:25 ] [ داود شکری ]

 ریاست بیمارستان مهرگان در این مراسم گفت: با توجه به اینكه همراهان بیماران در بیمارستان ها اغلب با فشارهای روحی و روانی زیادی دست و پنجه نرم می كنند، وجود ایستگاهی برای مطالعه و گردش در فضای آرامش بخش كتاب موجب كاهش این نگرانی ها می شود.دكتر رحیم امیری اضافه كرد: طرح ایستگاه مطالعه طرحی جالب است كه می تواند نقشی موثر در راتقای فرهنگ مطالعه  و تبدیل افراد كتاب نخوان به كتابخوان داشته باشد.

وی یادآور شد: مسوولان بیمارستان مهرگان از هیچ حمایتی از اداره كل كتابخانه های قزوین در راستای جلب رضایت هرچه بیشتر مراجعان و ارتقای فرهنگ كتابخوانی فروگذار نمی كنند.

مدیر كل كتابخانه های عمومی استان قزوین در آیین افتتاح این ایستگاه اظهار داشت: طرح ایستگاه مطالعه برای افزایش كمی و كیفی وضعیت كنونی مطالعه و كتابخوانی در جامعه ایجاد شده است.

محمدرضا مولایی افزود: ناكافی بودن وضیعت كتابخوانی در جامعه مانند در دسترس نبودن  كتاب های مناسب و مورد نیاز مردم در سطح جامعه، پایین بودن تیراژ كتاب های منتشره، ضرورت ارائه كتاب های متنوع در موضوعات مختلف،  از مهمترین اهداف راه اندازی ایستگاه های مطالعه در سطح جامعه هستند.

[ شنبه دوازدهم مرداد 1392 ] [ 16:38 ] [ داود شکری ]

World Breastfeeding Week 2013

http://worldbreastfeedingweek.org/

[ شنبه دوازدهم مرداد 1392 ] [ 15:47 ] [ داود شکری ]
امسال (2013) به مناسبت هفته جهاني تغذيه با شيرمادر شعار”حمايت از تغذيه با شيرمادر: به مادران نزديک شويد" انتخاب شده است.
سازمان جهاني بهداشت در گزارش جديد خود به مناسبت اين روز اعلام کرد که تنها يک کشور از هر پنج کشور جهان به دستورالعمل اين سازمان براي تغذيه نوزادان با شيرمادر را به طور کامل عمل مي‌کند.مراسم اين روز هر سال از اول تا هفتم ماه اوت در بيش از 170 کشور جهان برگزار مي‌شود. هرچند مادران از شرايط لازم براي شيردهي به فرزندشان برخوردار هستند اما با اين وجود چند هفته يا چند ماه پس از زايمان از ادامه شيردهي خودداري مي‌کنند. حمايت مداوم از مادران براي تداوم شيردهي به شيوه‌هاي مختلف امکان‌پذير بوده و حمايت از کانون خانواده يکي از اين موارد است.تغذيه نوزادان زير دو سال با شيرمادر بيشترين تاثير ممکن را بر حفظ سلامت کودکان حتي در سنين بالاتر دارد. بررسي‌هاي آماري هفته‌نامه پزشکي «لانست» که در سال 2008 ميلادي انجام گرفت تاييد کرد تغذيه نوزادان با شيرمادر از مرگ 1.4 ميليون کودک زير پنج سال در کشورهاي در حال توسعه جلوگيري مي‌کند.
نتايج اين مطالعه که در غنا انجام شد، نشان مي‌دهد تغذيه با شيرمادر در اولين ساعت تولد مي‌تواند تا 22 درصد از مرگ و مير نوزادان جلوگيري کند.
نوزاداني که با شيرمادر تغذيه مي‌شوند در مقايسه با نوزادان ديگر حداقل شش برابر شانس بيشتري دارند که در ماه‌هاي نخست تولد از مرگ و بيماري جان سالم به در ببرند. در بررسي که توسط سازمان جهاني بهداشت و هفته‌نامه «لانست» در سال 2000 ميلادي انجام گرفت، مشخص شد که تغذيه با شيرمادر به طور قابل توجهي مرگ و مير ناشي از عفونت‌هاي تنفسي و اسهال را کاهش مي‌دهد.
پيامدهاي بالقوه تغذيه با شيرمادر در برخي از کشورهاي در حال توسعه که محل شيوع انواع بيماري‌ها بوده و دسترسي کافي به آب سالم و بهداشتي ندارند، حائز اهميت است. همچنين کودکاني که در کشورهاي صنعتي با شيرمادر تغذيه نمي‌شوند در معرض خطر مرگ قرار دارند. مطالعات اخير در آمريکا حاکي از آن است که نرخ مرگ و مير در ميان نوزاداني که با شيرمادر تغذيه نمي‌شوند 25 درصد افزايش يافته است.
در حالي که بسياري از کشورها در دهه گذشته افزايش قابل توجه ميزان تغذيه با شيرمادر را تجربه ‌کرده‌اند، تنها 38 درصد کودکان کمتر از شش ماه در کشورهاي در حال توسعه به طور کامل با شيرمادر تغذيه مي‌شوند و تنها 39 درصد از کودکانه 23-20 ماهه از تغذيه با شيرمادر به طور پيوسته و متوالي بهره برده‌اند.
سازمان جهاني بهداشت و يونيسف به مادران توصيه مي‌کنند که در اولين ساعت تولد نوزادشان، او را با شير خود تغذيه کنند و شيردهي را براي مدت زمان دو سال ادامه دهند.
تغذيه با شيرمادر دربردارنده طيف وسيعي از فوائد است که تاثير عميقي بر رشد، تغذيه و سلامت نوزاد دارد. شيرمادر حاوي تمامي مواد مغذي،‌ ويتامين‌ها و مواد معدني مورد نياز براي رشد نوزاد در شش ماه نخست زندگي است به طوري که نوزاد به هيچ نوع ماده خوراکي ديگر نياز ندارد.
علاوه بر اين، شير مادر حاوي آنتي‌بادي‌هايي است که از بدن مادر به نوزاد منتقل مي‌شوند و توان بدني نوزاد را براي مقابله با بيماري‌ها افزايش مي‌دهند. تغذيه با شيرمادر در عين حال به رشد مناسب دهان و فک و ترشح مناسب هورمون‌هاي گوارشي کمک مي‌کند.
علاوه بر اين تغذيه با شيرمادر پيوند خاص و يگانه‌اي را بين مادر و نوزاد ايجاد مي‌کند و تعامل احساسي و رواني ميان آن دو در زمان شيردهي بازتاب مثبتي بر زندگي آينده نوزاد خواهد داشت. همچنين تغذيه با شيرمادر از بروز بيماري‌هاي مزمن از قبيل چاقي، کلسترول بالا، فشارخون بالا، ديابت و آسم دوران کودکي جلوگيري مي‌کند.
همچنين مادراني که به فرزندان خود شير مي‌دهند به بهبود سلامت خود نيز کمک مي‌کنند. شير دادن به نوزاد خطر خونريزي بعد از زايمان را در مادر کاهش مي‌دهد. شيردهي در کوتاه‌مدت توان بارورشدن مجدد را در مادر به تاخير مي‌اندازد و در بلندمدت خطر بروز بيماري‌هاي ديابت نوع دوم، سرطان سينه، رحم و تخمدان را کاهش مي‌دهد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بين عدم شيردهي و افزايش خطر بروز افسردگي پس از زايمان در مادران نيز ارتباط وجود دارد.
در بسياري از کشورها در شش ماه نخست پس از تولد به نوزاد همراه با شيرمادر موادغذايي يا نوشيدني‌ داده مي‌شود و اين کار احتمال ابتلا به بيماري‌هاي عفوني و اسهال را در کودک افزايش مي‌دهد.
همچنين در بسياري از کشورها مادرها نه تنها از شيردهي به نوزاد خود طي دو سال خودداري مي‌کنند بلکه کودکشان را حتي در شش ماه نخست زندگي از مصرف شير خود محروم کرده و از شيرهاي جايگزين استفاده مي‌کنند و با اين کار سلامت فرزند خود را به طور جدي به خطر مي‌اندازند.
با تغيير جوامع به خصوص گسترش شهرنشيني حمايت از مادران براي مشورت دادن به آنان در اين زمينه ضروري خواهد بود و اين کار مي‌تواند توسط افراد آموزش‌ديده يا حتي دوستان و اعضاي خانواده مادر انجام شود.
در گزارش سازمان جهاني بهداشت همچنين تاکيد شد که تنها 37 کشور جهان در حال حاضر قوانين مربوط به اعمال مقررات بين‌المللي بازاريابي جايگزين‌هاي شيرمادر را تصويب کرده‌اند. همچنين از 199 کشور تنها 69 کشور تبليغات شيرهاي جايگزين را ممنوع کرده‌اند.تغذيه با شيرمادر بهترين منبع تغذيه‌اي نوزادان و کودکان و موثرترين شيوه براي تضمين سلامت کودک است. به‌رغم تاثير چشمگير تغذيه با شيرمادر بر سلامت نوزاد، تنها 38 درصد نوزادان در شش ماه نخست زندگي به طور کامل از شيرمادر تغذيه مي‌شوند.
«کارمن کاسانوواس»، کارشناس دپارتمان تغذيه براي بهداشت و توسعه گفت: تقريبا تمامي مادران از نظر جسمي توانايي شيردهي دارند و در صورت داشتن اطلاعات و حمايت کافي به اين کار اقدام خواهند کرد. اما در برخي از فرهنگ‌ها مادران به عدم انجام اين کار تشويق مي‌شوند و حتي گاهي تصور مي‌کنند که استفاده از محصولات غذايي جايگزين براي رشد فرزندانشان مناسب‌تر از شيرمادر است در حالي که براي نوزاد هيچ غذايي جاي شيرمادر را نمي‌گيرد.

[ شنبه دوازدهم مرداد 1392 ] [ 15:43 ] [ داود شکری ]
http://up.p30parsi.com/out.php/i94097_DSCF9316.JPG

 http://up.p30parsi.com/out.php/i94098_02.jpg


موضوعات مرتبط: معرفی بیمارستان
[ سه شنبه نهم خرداد 1391 ] [ 7:24 ] [ داود شکری ]

رسالت بیمارستان

رسالت /ماموريت بیمارستان مهرگان (  ( Mission

آرمان ما این است که با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه های ارزشمند خود یعنی منابع انسانی مجرب و متخصص،تجهیزات پزشکی پیشرفته روز دنیا وتکنولوژی های نوین اطلاعاتی ، خدمات درمانی فوق تخصصی ایمن با کیفیت مطلوب را مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی در محیطی دلپذیر و آرام ضمن پایبندی به منشور حقوقی بیمار به منظور حفظ کرامات انسانی به مراجعین ارائه نمائیم و از این طریق نقش مؤثر و سازنده ای در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و نسل آینده داشته باشیم .

به منظور تحقق رسالت فوق  اهداف ((values خود را بر پايه محورهاي سيستم حاكميت باليني بشرح ذيل تعريف نموده ايم:

1- ارائه خدمات درمانی فوق تخصصی قابل اعتماد به بیماران با استفاده از کادر مجرب و متخصص ، تجهیزات پیشرفته پزشکی روز دنیا و تکنولوژی های نوین  اطلاعاتی و ارتباطی بدون اتلاف وقت و هزینه اضافی .

2- سر لوحه قرار دادن اصل بیمار محوری و فراهم نمودن محیطی آرام ، ایمن و فرح بخش برای رضایت خاطر مراجعین و زمینه سازی بستر دست یابی آنها به زندگی سالم .

3- تسریع در سیر بهبودی بیماران

4- رعایت منشور حقوقی بیمار و احترام به کرامات انسانی

5- توجه به منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین سرمایه بیمارستان و ایجاد انگیزه در آنها به منظور مشارکت در ارتقاء سطح خدمات رسانی به بیماران

6- ارتقاء مستمر سطح کیفیت خدمات ارائه شده با به  روز کردن استانداردها

7- دانش محوری و ارتقاء شایستگی  کارکنان از طریق آموزش مستمر منابع انسانی

8- احساس مسئولیت در مقابل ذی نفعان و در نظر داشتن منافع آنها

9 بهره گیری از حمایت سازمانهای بیمه گر و تحمیل حداقل هزینه به بیمار در مقابل استفاده از حداکثر تجهیزات و امکانات پیشرفته

10- اعتقاد راسخ به اثر بخشی کار گروهی با تشکیل کمیته های مختلف بیمارستانی

11- افزایش سطح رضایتمندی مراجعین و کارکنان

چشم انداز (vision)

ما بر آنیم تا با ارائه خدمات درمانی فوق تخصصي ایمن بر اساس استانداردهای ملی و بین الملی مرجعی معتبر در جذب بیماران در سطح کشور و منطقه  خاور میانه باشیم.

نقشه طبقات بیمارستان :


موضوعات مرتبط: معرفی بیمارستان
[ یکشنبه هفتم خرداد 1391 ] [ 16:3 ] [ داود شکری ]

در باره بیمارستان:

این بیمارستان  به همت و تلاش هیئت مدیره گروه پزشکی الوند طب در سال 1384 شروع به ساخت شد  و  در زمینی به مساحت دو هزار و 500 مترمربع با زیربنای هشت هزار و 500 مترمربع در هشت طبقه ساخته شده و دارای 100 تخت جنرال و 30 تخت ویژه است. و در تاریخ پنجشنبه 24 شهریور 1390 در مراسمی با حضور علی اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، درافشانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، نصرتی شهردار قزوین، مدیران دستگاههای اجرایی و جمعی از پزشکان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان قزوین افتتاح شد و به بهره برداری رسید. امکانات و فضای زیبای این بیمارستان که با رعایت اصول روانشناسی و طراحی مدرن به گونه ای اجرا شده تا آرامش خاصی در بیمار ایجاد کند می تواند در اجرای طرح توریسم درمانی برای ارائه خدمات پزشکی به بیماران کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان قزوین دارای بخشهای اورژانس، چشم، گوش و حلق و بینی، داخلی، اطفال، جراحی، نوزادان، سی سی یو، آی سی یو، قلب و عروق، بخشهای پاراکلینیک، سونوگرافی، رادیولوژی، فیزیوتراپی، زنان و زایمان است که بخشهای گوارش و چشم آن فوق تخصصی است.

این بیمارستان مجهز که با آخرین تکنولوژی روز بیمارستانی دنیا ساخته شده دارای تجهیزات مدرن و با کیفیتی است که امکان ارائه خدمات نوین پزشکی را به مردم استان فراهم می کند.


موضوعات مرتبط: معرفی بیمارستان
[ یکشنبه هفتم خرداد 1391 ] [ 16:1 ] [ داود شکری ]

[ یکشنبه دهم اردیبهشت 1391 ] [ 9:35 ] [ داود شکری ]
درباره وبلاگ

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان- بیمارستان مهرگان قزوین - بیمارستان خصوصی درجه 1 قزوین -بیمارستان منحصر بفرد قزوین -دفتر پرستاری بیمارستان مهرگان قزوین-
امکانات وب

Powered by WebGozar